Vedení účetnictví, účetní poradenství

Nabízíme účetní služby na míru, zahrnující kompletní služby vedení účetnictví, rekonstrukci a jeho kontrolu.

Přizpůsobíme se Vašim požadavkům na nastavení účetnictví a analytické členění důležitých položek, členění na střediska a zakázky.

Zajistíme reporting účetních výsledků dle Vašich požadavků.

 • zpracování prvotních účetních dokladů dodaných klientem (faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, bankovní doklady, zápočty závazků a pohledávek a ostatní standardní případy)
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • zpracování DPH včetně daňových přiznání a záznamní povinnosti pro osoby povinné k dani
 • zpracování účetní závěrky - zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích – tzv. cash-flow, přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • evidence majetku hmotného - HM, nehmotného - NM, drobného hmotného - DHM i drobného nehmotného DNM, vedení karet majetku a odpisů dle jednotlivých druhů
 • měsíční výkazy dle požadavku klienta, jedná se hlavně o měsíční závěrku, salda závazků a pohledávek, sledování závazků a pohledávek podle splatnosti, podle jednotlivých klientů
 • evidence záloh a proformafaktur a jejich vazbu na konečný daňový doklad - fakturu
 • vedení skladové evidence
 • zpracování podkladů a daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní:
  • daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob – Zákon č. 586/1992 Sb.
  • daň z přidané hodnoty – Zákon č. 235/2004 Sb
  • .
  • silniční daň – Zákon č. 16/1993 Sb.
  • zajištění odkladu daně daňovým poradcem

Účetní poradenství

Poradíme Vám v oblasti vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů,...

Dále nabízíme:

 • pomoc podnikatelům při zahájení činnosti
 • kontrola účetnictví
 • konzultace při převodu z fyzické osoby na právnickou osobu
 • další konzultace v oblasti daní, účetnictví a personalistiky